نمونه قرارداد شراكتReviewed by مدير وب سايت on Nov 12Rating: 5.0

قرارداد شراكت تجاری مغازه یا فروشگاه یا کارگاه

 

 

بهترین و کاملترین قرارداد شراکت در ایران

 • رتبه اول در سایت گوگل برای ۴ سال متوالی 

 • تنظیم شده توسط تیم کارشناسان زبده اقتصادی و حقوقی “شریک یاب ” تخصصی ترین وبسایت شراکت در ایران

 • به روز رسانی قرارداد شراکت بصورت ماهیانه توسط تیم کارشناسان  “شریک یاب”

 • اسودگی خاطر در شراکت با تنظیم قرادادی اصولی

 • رضایت حداکثری کاربران

 • شفافیت حداکثری به منظور جلوگیری از بوجود آمدن ضررهای احتمالی  به شرکا 

برای دریافت فایل قرارداد “به روز شده ”  کلیک  کنید 

                                 

 

قرارداد شراکت شریک

 

نسخه ی قدیمی (اپدیت نشده) قرارداد شراکت:

قرارداد مشاركت ( شراکت ) مدني ذيل بر مبناي ماده ۱۰ قانون مدني كه عبارت است از:

«ماده ۱۰ قانون مدني: قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آنرا منعقد نموده اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است.»

بنا به توافق و تفاهم كامل طرفين و ضمن العقد خارج لازم(كه با قرار عقد مزبور بطور شفاهي بين طرفين ذيل الذكر انعقاد يافته) في مابين:

طرف اول قرارداد شراکت : خانم/آقاي ……………………….. فرزند آقاي ………………… داراي شناسنامه شماره ……………. صادره از ……………. متولد ……………. ساكن: ……………………………………………..تلفن…………………

طرف دوم قرارداد شراکت: خانم/آقاي ……………… فرزند آقاي ……………………………. داراي شناسنامه شماره ……………. صادره از ……………. متولد ……………. ساكن: …………………………………………………..تلفن……………….

طرف سوم قرارداد شراکت: خانم/آقاي ………………. فرزند آقاي ………………………….. داراي شناسنامه شماره ……………. صادره از ……………. متولد ……………. ساكن: ……………………………………………………تلفن………………

 

برای دریافت فایل قرارداد “به روز شده ” اینجا کلیک  کنید 

                                 

 

 

طرفين ضمن العقد حاضر و ضمن العقد خارج لازم مرقوم متعهد و ملتزم به اجراي تمامي مفاد اين قرارداد گرديده و مي باشند.

موضوع قرارداد:

ماده۱- موضوع قرارداد عبارت است از مشاركت(شراکت) طرفين بالمناصفه و متساوياً (یا مطابق سهم شراکت) جهت راه اندازی و کسب و کار مغازه/سوپرمارکت/فست فود/خدمات رایانه ای/پوشاک/کارگاه/ فروشگاه/……………….

ماده۲- تابعيت اين مشاركت ايراني است.

 

مکان اجرای قرارداد:

ماده۳- مکان ومركز اصلي اين شراکت در تهران/اصفهان/شیراز/…. است

 به نشاني خيابان………………………………………………………………………………………….(آدرس مکان و کسب و کار)

 

مدت قرارداد:

ماده۴- مدت اين شراکت از تاريخ ……………. ماه يكهزار و سيصد و ……………شمسي به مدت ………… سال تمام خورشيدي مي باشد.

 

سرمایه و ملبغ کل قرارداد:

ماده۵- کل سرمايه اين مشاركت مبلغ…………………………………….ریال است كه تماماً و نقداً و بالمناصفه و متساوياً از طرف مشاركت كنندگان مرقوم تاديه و پرداخت گرديده است.

تذکر: (درصورتی که شرکا با مبالغ مختلف شریک می شوند به صورت سهم یا درصدی در قرارداد ذکر می شود مانند نمونه ماده ۵ زیر)

ماده۵- کل سرمايه اين مشاركت مبلغ……………………………..است كه تماماً و نقداً و بالمناصفه و بالنسبته سهم از طرف مشاركت كنندگان مرقوم تاديه و به قرار زیر پرداخت گردیده است.

شریک اول آقای/خانم …………….فرزند………………. شماره شناسنامه …………….. مبلغ به عدد……………………………..ریال به حروف ……………………………………………………………….ریال سهیم شده است.

شریک دوم آقای/خانم ………… فرزند………………. شماره شناسنامه …………….. مبلغ به عدد……………………………….ریال به حروف…………………………………………………………………..ریال سهیم شده است.

شریک سوم آقای/خانم ……… فرزند………………. شماره شناسنامه …………….. مبلغ به عدد…………………………………ریال به حروف…………………………………………………………………..ریال سهیم شده است.

ماده۶- با توافق طرفین شراکت، هر یک سهم به مبلغ………………………………………….ریال تعیین شده است و تعداد کل سهام…………..عدد سهم……………………………… ریال از مبلغ کل تعیین شده است.

 

برای دریافت فایل قرارداد “به روز شده ” اینجا کلیک  کنید 

                                 

 

میزان سهم شرکاء:

ماده ۷- سهم هر شریک با توجه به ماده ۶ به قرار زیر است.

 

شریک اول آقای/خانم…………………..تعداد ………………سهم از کل سهم در شراکت می باشد.

شریک دوم آقای/خانم……………………تعداد ……………..سهم از کل سهم در شراکت می باشد.

شریک سوم آقای/خانم………………….تعداد ………………سهم از کل سهم در شراکت می باشد.

ماده ۸-شرکاء با توافق و همکاری و هماهنگی طرفین نسبت به استفاده از مبلغ سهام شراکت در رهن و اجاره و خرید و تجهیز ملزومات و کالا و محصولات و مجوزهای کاری محل کسب و کار  به قرار زیر اقدام کرده اند .

 

 • شریک اول آقا/خانم …………….ازسهمشراکت خود مبلغ …………………….ریال بایت رهن و اجاره مکان  کسب و کار و مبلغ …………………….ریال بایت………………………………. و مبلغ ……………………………….ریال بایت ……………………………….. پرداخت کرده است.
 • شریک دوم آقا/خانم …………….ازسهم شراکت خود مبلغ …………………….ریالبایت تجهیز وسایل و ملزومات محل کسب و کار و مبلغ ………………………ریال بایت…………………………….. و مبلغ ………………………….ریال بایت ……………………………….. پرداخت کرده است.
 • شریک سوم آقا/خانم …………….ازسهم  شراکت خود مبلغ …………………….ریال بایت خرید کالا و محصولات /مواد اولیه/ …..محل کسب و کار و مبلغ ……………….ریال بایت……………………….. و مبلغ …………………..ریال بایت ……………………………….. پرداخت کرده است.

تقسیم و سود و زیان شراکت:

ماده ۸- هریک از شرکاء در پایان هر ماه کاری و پایان مدت قرارداد پس از کسورات هزینه های انجام شده و با توجه به تعداد سهم خود هم در سود شراکت و هم در زیان شراکت بالمناصفه متعهد و متضمن پرداخت نسبت به طرفین می باشند.

تقسیم سود علی الحساب هر یک از شرکا پس از کسر کسورات و هزینه های انجام شده به قرارداد زیر است.

 

سود شریک اول آقای/خانم ………………………………..ریال ماهانه

سود شریک دوم آقای/خانم ………………………………..ریال ماهانه

سود شریک سوم آقای/خانم ………………………………..ریال ماهانه

تبصره: پرداخت و تقسیم سود قطعی هر یک از شرکاء هر سه ماه یکبار بعد بررسی  و تراز دفاتر و فاکتورها و اسناد حسابداری و سایر هزینه ها و سود و زیانهای انجام شده به طرفین شراکت پرداخت و تادیه می شود.

برای دریافت فایل قرارداد “به روز شده ” اینجا کلیک  کنید 

                                 

 

 

وظایف شرکاء:

ماده۱۰- وظايف شرکاء عبارت است از:

۱-     شرکاء متعهد به  همکاری و مديريت مستمر و دائم در اين مشاركت در مدت مرقوم در مکان کسب می باشند..

۲-     شرکاء متعهد به افتتاح حساب جاري مشترك نزد يكي از بانكهاي كشور بنام طرفين.

۳-     شرکاء متعهد به تمركز عمليات ريالي اين مشاركت در حساب جاري مزبور.

۴-     شرکاء متعهد به تهيه و خريد و ساخت و توزيع و فروش در مركز اصلي اين مشاركت نسبت به امور موضوع اين قرارداد.

۵-   شرکاء متعهد به تاديه هزينه هاي ناشي از انجام موضوع قرارداد اعم از دستمزد، كارمزد، بهاي خريد و ساير هزينه هاي جنبي و بالاسري با توافق طرفین.

۶-   شرکاء متعهد به تاديه ماليات، عوارض، بيمه، هزينه هاي مصرفی آب و برق و گاز و تلفن و حمل و نقل و تدارکات و سایر هزینه های پیش بینی نشده.با توافق طرفین می باشند

۷-   شرکاء متعهد به حفاظت از ابواب و اموال جمعي و تحت تصرف در رابطه با موضوع اين قرارداد با قيد اينكه براي حفاظت مزبور ضامن می باشند.

۸-   شرکاء متعهد به جلوگيري از تضييع و تفريط و اسراف و تصريف و همچنين ضامن اموالي كه در رابطه با اين قرارداد تحويل همدیگر می شود از ابتدای کار لغايت تا زمان تسویه حساب خواهند بود.

۹-   شرکاء متعهد به بستن حسابهاي اين مشاركت در پايان هر سال شمسی از مدت و نيز در پايان اين قرارداد و تنظيم و امضاي ترازنامه عمليات سالانه در پايان هر سال شمسي و صورت حسابهاي سود و زيان می باشند

۱۰-شرکاء متعهد به ضميمه نمودن صورت موجودي برداري از نقدينگي هاي ريالي و جنسي و اعم از مواد اوليه و كالاها و محصولات در حال فروش یا انبار شده و یا ساخته شده به قيمت خريد در دفاتر و فاکتورهای تعیین شده برای عملیات ترازنامه دفتری ماهانه و سالانه می باشند

۱۱-  تسليم سهم سود ماهانه و سالانه اين مشاركت در ازاي دريافت رسيد كتبي و درج در دفاتر مشترک در پايان هر ماه و هر سال شمسی باشد

۱۲-شرکاء متعهد به تصفیه حساب كامل در پايان مدت قرارداد و با دريافت گواهي كتبي مفاصا حساب و  بیمه و مالیات و سایر هزینه های جاری انجام شده محل کسب و کار می باشند.

۱۳-  شرکاء متعهد می شوند انجام ساير امور پيش بيني نشده در رابطه با حسن جريان اين قرارداد همکاری بامنصفانه انجام دهند.

ماده۹- دارندگان حق امضاء كليه چكهاي صادره عهده حسابهاي مشترك موضوع بند(۲) ماده۱۰ اين قرارداد، طرفين اين قرارداد مي باشند كه صرفاً و فقط حق برداشت از آن حساب متفقاً با طرفين است.

ماده۱۰- كليه عمليات محاسباتي و حسابداري و مالي اين مشاركت بايد در دفاتر به طريقه حسابداري ثبت گردد كه صفحات اول و آخر دفاتر مزبور قبل از ثبت هر عمل حسابداري بايد با قيد تعداد صفحات داخل آن دفاتر و شماره گزاري كردن به امضاء طرفين برسد و ارائه هر دفتر حسابداري يا دفاتر ديگر از سوي هر يك از طرفين كه صفحات اول و آخر آن به شرح بالا به امضاي طرفين نرسيده باشد، فاقد اعتبار است.

ماده۱۱- شرکاء حق هيچگونه اعمال خدشه، تراشيدگي،پاک کردن، الحاق و نظاير آنرا كه از مصاديق جعل به شمار مي رود در دفاتر و صورتحسابهاي موجوديها و فاکتورهای تنظيمي ندارد..مگردر موارد سهوی که به اطلاع طرفین شراکت می رسد.

ماده۱۲- شرکاء حق هيچگونه واگذاري نسبت به ملك مركز اصلي اين مشاركت را كه امانتاً به وي سپرده شده است تحت هيچ عنواني از عناوين از قبيل: نمايندگي و وكالت و صلح حقوق و اجاره و غيره را ولو مشاعاً و مفروزاً، جزئاً يا كلاً از اصل يا مازاد به ديگري حتي به اقرباي نسبي يا سببي خويش به هيچ صورت و به هيچ نحوي از انحاء ندارد.(مگر با توافق و امضائ طرفین و الحاق به قرارداد اصلی)

ماده۱۳- چنانچه شرکاء در طريقه اعمال مديريت محل کسب و کار به تشخيص خود تخلف يا ايرادي مشاهده نمود و يا آنكه با درايتي كه در باب اشتغال به تجارت دارد عمليات موضوع اين قرارداد را بطريقي كه عامل شریک آنرا اداره مي نمايد مقرون به صلاح و صرفه نیابند صرفاً بنا به تشخيص خود حق فسخ اين قرارداد را به طور يك جانبه و بدون انتظار هيچگونه حكمي از مراجع ذيصلاح دارند و غير قابل اعتراض بوده و لازم الاجرا است  و سایر شرکاء باید در مدت زمان ……………دو ماه ……… نسبت به تسویه حساب و فسخ قرارداد اقدام کنند

ماده۱۴- شريك حق ندارد بدون موافقت قبلي و كتبي سایر شرکاء هيچگونه حقي از حقوق خود را در مورد سهم الشركه خود جز«وكلا» عينا و منفعتا تحت عنوان هيچ يك از عقود به ديگري واگذار نمايد. همچنين شريك حق تقاضاي افراز مال مشترك را تا تسويه كامل مشاركت را از خود سلب و ساقط نمود.

ماده۱۵- شريك متعهد گرديد كه به هيچ وجه زايد بر ميزان سرمايه مشاركت به انجام معامله و ايجاد تعهدات مالي مبادرت ننمايد.

ماده۱۶- از انقضاي مدّت اين قرارداد و يا از تاريخ وقوع فسخ موضوع ماده۱۳ اين قرارداد شرکاء متعهد و ملتزم به تصفيه حساب اين قرارداد با شریک بوده و سهميه شریک طبق مفاد اين قرارداد در مقابل دريافت رسيد به شریک فسخ کننده تاديه و تحويل دهد و به هر حال از انقضاي مدت يا از تاريخ وقوع فسخ شریک فسخ کننده حق دارد جهت تحويل گرفتن سهم و سهميه خود اعم از سود و نقدينگي ها و موجوديهاي كالا اعم از مواد اوليه و كالاي در حال ساخت يا ساخته شده و تجهیرات و ملزومات و ….از سایر شرکاء اقدام يا به طريق ديگر قانوني جهت اجراي مفاد اين قرارداد رجوع نمايد.

ماده۱۷- در صورت وقع حادثه غير قابل پيش بيني(حوادثي همچون اعتصاب٬شورش و يا اعتراض منجر به بحران،سیل و زلزله و آتش سوزی،پلمپ و سرقت و سایر معضلات اجتماعی) كه طرفين در وقوع آن دخالت نداشته اند اجراي قرارداد غير ممكن گردد هر يك از طرفين مكلف هستند ظرف مدت ………. روز طرف ديگر را از وقوع حادثه مطلع نمايند و حداكثر تلاش خود را جهت رفع وضعيت قوه قاهره اعمال كنند .

تبصره۱: چنانچه با وجود انقضاء مدت دو ماه از تاريخ وقوع قوه قاهره ، شروع مجدد قرارداد امكان پذير نباشد هر يك از طرفين حق دارد قرارداد را خاتمه تلقي نموده و به طرف ديگر ابلاغ نمايد .در صورت رفع قوه قاهره قبل از دو ماه ، اجراي قرارداد از زمان توقف ادامه مي يابد.

 تبصره۲: زيان احتمالي ناشي از بحران اقتصادي يا فورس ماژور(قوه قهريه) نيز بر مبناي سهميه سرمايه بايد محاسبه گردد.

ماده۱۸- آنچه كه موجودي هاي كالا اعم از کالا و محصولات  و مواد اوليه و كالاي در حال ساخت و ساخته شده در پايان مدت اين قرارداد يا لدي الفسخ در مركز اصلي کسب و کار  يا در نزد شرکاء موجود باشد نيز بايد بالمناصفه تقسيم گردد.

ماده۱۹- دريافت مفاصا حسابهاي مالياتي، بيمه، عوارض ناشي از انجام اين قرارداد نيز از جمله وظايف تمام شرکاء است.

ماده۲۰- در صورت بروز اختلاف در تفسير هر يك از مفاد اين قرارداد طرفين موضوع اختلاف را به خانم/آقاي……………. كه به عنوان داور اين قرارداد تعيين شده است ارجاع خواهند نمود و راي داور مزبور قاطع و و لازم الاجرا است.در صورت اعتراض به محاکم قانونی مراجعه می شود.

 

برای دریافت فایل قرارداد “به روز شده ” اینجا کلیک  کنید 

                                 

 

 

ماده ۲۱-……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

ماده ۲۲-………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ماده ۲۳-………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ماده ۲۴-………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ماده ۲۵- اين قرارداد در ۳ نسخه و در ۲۵ ماده، كه هر ۳ نسخه متحدالمتن و داراي اعتبار يكسان و واحد است تنظيم و امضا شده و پس از امضا شرکای طرفین مبادله گرديد و لازم الاجرا است.

 

 

 

محل امضاي شریک اول قرارداد        محل امضاي شریک دوم قرارداد        محل امضاي شریک سوم قرارداد

           اثر انگشت                                      اثر انگشت                                 اثر انگشت

 

شهود قرارداد شراکت

۱-     آقای/خانم……………………………………… امضاء

۱-     آقای/خانم…………………………………………امضاء

۲-     آقای/خانم…………………………………………امضاء

برای دریافت فایل قرارداد “به روز شده ” اینجا کلیک  کنید 

                                 

 

 

 1. ممنون از این مطلبتون، واقعا کلی گشتم تا مطلب خوب شما رو پیدا کردم

 2. سلام امکانش هست یک قرارداد برای مشارکت در سایت بنویسید؟

 3. سلام
  استفاده کردیم ممنون

 4. با سلام از سایت خوب و تخصصی تان . مشاوه بسیار عالی بود موفق باشید و سربلند

 5. سلام و عرض ادب
  بسيار ممنون و تشكر از مطالبتون
  اين قرار داد هم خيلي كامل و واضح بود
  تشكر✋?✋?✋?

 6. سلام .
  با تشکر از زحماتتون . بسیار عالی بود استفاده کردیم . موفق باشید

 7. بسيار مفيد و قابل استفاده در عقد قرارداد .با تشكر -على

 8. خسته نباشید بعد از ۲ روی جستجو بهترین گزینه قرارداد را از شما یافتم. سپاس

 9. بسیار سپاسگزارم.
  کاملترین و تنها گزینه مناسبیه که تو اینترنت پیدا کردم.

 10. خیلی خوب بود

 11. مطالب بسیار عالی و مفید بود. خدا خیرتون بده

 12. واااااااااااااااااااااااااااااقعا عالی.دمتون گرم

 13. فوق العاده بود و خیلی کامل ممنون

 14. سلام و عرض ادب خدمت جنابعالی ،
  بینهایت ممنونم از مطالبتون ….
  لطف کردین

 15. دستتون درد نکنه ممنون از همکاریتون بسیار عالی
  ایشالله هرکسی میخواد واس شروع کاری شراکت کنه به خیرو خوبی این کارو انجام بده واس منم دعا کنید که ایشالله شراکت خوبی داشته باشم

 16. با سلام
  بسیار عالی ومفید بود.تشکر ویژه

 17. سلام و عرض ادب و خسته نباشید.واقعا مفید بود.بنده در شرف بستن قراردادی مشارکتی بودم خیلی بدرد خورد.

 18. سلام
  خیلی ممنونم …درگیر بستن ی قرارداد شراکت با ی دوست قدیمی ام.خیلی نگران مشکلاتی هستم که ممکنه درآینده پیش بیاد..
  این پست خیلی برام مفید بود و بهم دید داد.بسیار سپاسگزارم

 19. بسیار مفید بود ممنونم ازتون

 20. خدا خیرتون بده که چقد مردم سر موضوع شراکت بخاطر نداشتن همچین قراردادی باهم به مشکل خوردن

 21. سلام ، مطالعه کردم موارد برایم مفید واقع شد

 22. درود
  با سپاس فراوان
  بسیار عالی بود

 23. سلام ممنون بسيار عالي و كامل بود

ثبت نظر