شراکت نامه ذيل بر مبناي:                                                                                                                                                                                                                                                                ((ماده ۱۰و۱۹۰ قانون مدني :قرارداد هاي خصوصي نسبت به كساني كه آنرا منعقد نموده اندبا توجه به بندهای چهارگانه ماده ۱۹۰ در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشند نافذ است . ))

 طرف اول قرارداد: خانم / آقاي : …………………………………………فرزند آقاي  …………..
داراي شناسنامه شماره …………………………………..صادره از …………….به نشاني: ………………………………….
و طرف دوم قرارداد:  خانم / آقاي :…………………………..فرزند آقاي:…………………….
داراي شناسنامه شماره …………………………………………………..صادره از ……………….متولد …………………..ساكن …………………………. از طرف ديگر منعقد گرديده و طرفين ضمن العقد حاضر و ضمن العقد خارج لازم مرقوم متعهد و ملزم به اجراي تمامي مفاد اين قرارداد گرديده و مي باشد .

*موضوع قرارداد عبارتست: از سرمایه گذاری در امرخریدو بهره برداری یک دستگاه…………………. … در شهر…………… مبلغ سرمایه اولیه……………… ….ریال که توسط طرفین به نسبت شراکت پرداخت شده است.                                                                                                               

 *تاریخ شروع ومدت آن: از تاریخ ………………. بمدت …………………. سال                                                                

 *شروط وتعهدات ضمن شراکتنامه:            

تبصره۱: مسئولیت قانونی مربوط به پروانه متوجه طرفین خواهد بود.                                                                  

 تبصره ۲: حق کسب وپیشه و تجارت وسرقفلی متعلق به طرفین است.                                                                   

تبصره ۳: اداره کردن واحد مزبور بعهده طرفین است.                                                                                    

 تبصره۴: درآمد حاصل پس از کسر هزینه ها به نسبت سهام متعلق به طرفین است که هرسال در تاریخ …… جمع بندی و  تقسیم خواهد شد یا به توافق یکدیگر به سرمایه اولیه اضافه خواهد شد.                                                                                                       

 تبصره۵: تحمل هرگونه ضرر وزیان وخسارات وبدهی ادارات دولتی بعهده طرفین است.                                              

 تبصره۶: پرداخت کلیه هزینه های اجاره بها وآب وبرق وگاز بعهده طرفین است.                                                    

 تبصره۷ :پر داخت حقوق وسایر هزینه ها وبیمه و… بعهده طرفین است.

تبصره۸- وظايف شرکا عبارت است از :

۱-     مديريت مستمر و دايم در اين مشاركت خصوصی در مدت مرقوم

۲-    افتتاح حساب جاري مشترك نزد يكي از بانك هاي كشور به نام طرفين

۳-    تمركز عمليات ريالي و ارزي اين مشاركت در حساب جاري مزبور

۴-    تهيه و خريد و تولید و توزيع و فروش در مركز اصلي اين مشاركت نسبت به امور موضوع اين قرارداد

۵-    تاديه هزينه اي ناشي از انجام موضوع قرارداد اعم از : دستمزد ،‌كارمزد ،‌بهاي خريد و ساير هزينه هاي جنبي و بالاسري

۶-    تاديه ماليات ،‌عوارض ،‌بيمه ،‌هزينه هاي سوخت

۷-    جلوگيري از تضييع و تفريط و اسراف و تفريط و همچنين شرکا ضامن اموالي كه در رابطه با اين قرارداد تحويل وي از حال لغايت تصفيه گرديده و مي گردد ،‌خواهد بود .

۸-    بستن حساب هاي اين مشاركت در پايان هر سال شمسي از مدت ونيز در پايان اين قرارداد و تنظيم و امضاء تراز نامه عمليات ساليانه در پايان هر سال شمسي و در صورت حساب هاي سود و زيان

۹-موجودي برداري از نقدينگي هاي ريالي و ارزي و جنسي و اعم از مواد اوليه و كالا هاي در حال ساخت و يا ساخته شده به قيمت خريد جهت ضميمه نمودن صورت آن به تراز نامه عمليات سالانه مزبور .

۱۰-تسليم سهم سود سالانه اين مشاركت خصوصی به یکدیگر در ازاي دريافت رسيد كتبي در پايان هر سال.

۱۱-تحويل تمامي سهميه شریک اعم از ريالي و ارزي و جنسي و سود حاصله در زمان انقضاي مدت يا فسخ اين قرارداد به مالك در مقابل اخذ رسيد كتبي .

۱۲ -تصفيه حساب كامل اين قرارداد در پايان مدت با شریک با دريافت گواهي كتبي مفاصا حساب از شریک دیگر.

۱۳-انجام ساير امور پيش بيني  نشده در رابطه با حسن جريان اين قرارداد .

تبصره۹- دارندگان حق امضاء‌كليه چك هاي صادره عهده  حساب جاري مشترك موضوع قرارداد ،‌طرفين اين قرارداد مي باشند كه صرفاً و فقط حق برداشت از آن حساب متفقاً با طرفين است .

تبصره۱۰- كليه عمليات محاسباتي و حسابداري و مالي اين مشاركت خصوصی باید در دفاتر روزنامه و كل به طريقه حسابداري توسط هر دو شریک ثبت گردد كه صفحات اول و آخر دفاتر روزنامه و كل مزبور قبل از ثبت هر عمل حسابداري بايد با قيد تعداد صفحات داخل آن دفاتر و شماره گزاري كردن به امضا طرفين برسد و ارائه هر دفتر حسابداري يا دفاتر ديگر روزنامه و كل از سوي هر يك از طرفين كه صفحات اول و آخر آن به شرح بالا به امضا طرفين نرسيده باشد ،‌فاقد اعتبار است .

تبصره۱۱- هرکدام ازشرکا حق هيچ گونه عمل خدشه ،‌تراشيدگي ، الحاق و نظاير اينها را كه از مصاديق جعل به شمار مي رود در دفاتر روزنامه و كل و صورت حساب هاي موجودي ها و تراز نامه عمليات تنظيمي ندارد .

تبصره۱۲- هرکدام از شرکا حق هيچ گونه واگذاري نسبت به سهم الشرکه سپرده شده تحت هيچ عنواني از عناوين از قبيل : نمايندگي و وكالت و صلح حقوق و اجاره و غيره را ولو مشاعاً و مفروز ، جزاً يا كلاً اعم از اصل يا مازاد به ديگري حتي به اقرباي نسبي و يا سببي خويش به هيچ صورت و به هيچ نحوي از انحاء ندارد .

تبصره۱۳- هر کدام از شرکا در همه حال و در طول مدت  و تا زمان تصفيه حساب هاي في مابين حق اعمال نظارت در كار یکدیگر نسبت به موضوع اين قرارداد را شخصاً يا به توسط اعطاي نمايندگي به هر شخص حقيقي يا حقوقي ولو به صورت وكالت و حتي به هر يك  از فرزندان خويش دارد .

تبصره۱۴- چنانچه شریکی در طريقه اعمال مديريت دیگری بنا به تشخيص خود تخلف يا ايرادي مشاهده نمود و يا ‌آنكه با درايتي كه در باب اشتغال به تجارت دارد عمليات موضوع اين قرارداد را به طريقي كه شریک دیگر آن را اداره مي نمايد مقرون به صلاح و صرفه نبايد صرفاً بنا به تشخيص خود حق فسخ اين قرارداد را به طور يك جانبه و بدون انتظار هيچگونه حكمي از مراجع ذيصلاح دارد و تشخيص شریک در اين مورد قاطع و غير قابل اعتراض بوده و لازم الاجراء است وطرف مقابل حق فسخ ندارد.

تبصره۱۵- زيان احتمالي ناشي از بحران اقتصادي يا فرس ماژور( قوه قهريه ) نيز بر مبناي سهميه سرمايه
بايد محاسبه گردد .

تبصره۱۶- آنچه كه موجودي هاي كالا اعم از مواد اوليه و كالاي در حال ساخت و ساخته شده در پايان مدت اين قرارداد يا لدي الفسخ در مركز اصلي شركت يا در نزد شرکا موجود باشد نيز بايد بالامناصفه تقسيم گردد ، همچنين است كليه دارايي هاي موضوع اين قرارداد .

تبصره ۱۷- دريافت مفاصا حساب هاي مالياتي ، بيمه ، عوارض ناشي از انجام اين قرارداد نيز از جمله وظايف شرکا است .

تبصره ۱۸- در صورت بروز اختلاف در تفسير هر يك از مفاد اين قرارداد طرفين موضوع اختلاف را به خانم /آقاي :………………..كه به عنوان داور اين قرارداد تعيين شده است ارجاع نمود وراي داور مزبور قاطع و غير قابل اعتراض بوده و لازم الاجرا ء است و نیازی به مراجعه به مراجع قضایی نمی باشد.

تبصره ۱۹- طرفين مي توانند  در صورت توافق و تراضي نسبت به تمديد كتبي اين قرارداد اقدام نمايند .

تبصره ۲۰- اين قرارداد در ۲ نسخه و در ۲۰ تبصره كه هر دو نسخه متحد المتن و داراي اعتبار يكسان و واحد است تنظيم  و امضاء شده و پس از امضا مبادله گرديد و لازم الاجرا است .

 

 

 

محل امضاء طرف اول (شریک )                                                   محل امضاء طرف دوم (شریک )

  1. slm
    mamnon, vagean alli bood.,,, ama ey kash fayle word ya PDF esh ra ham mizashtin k be rahati beshe azash estefade kard
    mamnoonnn

ثبت نظر